Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj49
Wczoraj59
W tym tygodniu465
W tym miesiącu1337
Łącznie183854
Ogłoszenia LEADER
Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju – konsultacje społeczne PDF Drukuj Email
LEADER 2014-2020
środa, 02 września 2015 10:18

Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie" w dniach 25 – 28 sierpnia br. zorganizowała na terenie gmin członkowskich konsultacje społeczne dot. opracowania LSR do realizacji w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Spotkania miały charakter otwarty i  skierowane były do mieszkańców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, kościołów, związków wyznaniowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli MOPS, GOPS.
Konsultacje miały na celu zaangażowanie przedstawicieli różnych sektorów społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR „Roztocze Tomaszowskie”.
Podczas spotkań została przeprowadzona analiza SWOT, która zgodnie ze swoim założeniem pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Ponadto określone zostały cele i wskaźniki w zakresie rozwoju lokalnego oraz potencjału obszaru LGD.

Opinie i uwagi uzyskane podczas konsultacji posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb z terenu poszczególnych gmin. Spotkania pomogły nam ustalić, jakiego rodzaju projekty i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju mieszkańcy gmin członkowskich chcą realizować na swoim terenie w nowym okresie programowania.

Wszystkim uczestnikom spotkań  serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Fotorelacja z konsultacji:


 

 
Plan włączenia społeczności PDF Drukuj Email
LEADER 2014-2020
środa, 12 sierpnia 2015 00:00

Opis przygotowania LSR


Lokalna Strategia Rozwoju „Roztocze Tomaszowskie” na lata 2014-2020 powstanie w trakcie oddolnego procesu uwzględniającego lokalne potrzeby i potencjał. Do przygotowania strategii zostaną zaangażowani przedstawiciele różnych sektorów społeczności lokalnej. Zaangażowanie społeczne będzie miało fundamentalne znaczenie w procesie przygotowania LSR „Roztocze Tomaszowskie”.

LGD „Roztocze Tomaszowskie” będzie skupiała sie  na zasobach lokalnej wiedzy i świadomości, a także angażowaniu bezpośrednio w swoje działania lokalnych mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji, co zapewni LSR lokalną perspektywę i rozwinie przywiązanie do procesu CLLD.  Dzięki takiemu samemu rozumieniu problemów danego obszaru i ich przyczyn, a także zasobów, potrzeb i możliwości, rozwijana będzie wspólna wizja i cele, wzmacniając uznanie społeczne, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności LSR i LGD.

LGD ”Roztocze Tomaszowskie” przeprowadzi  analizę swojego regionu, w oparciu o metodę SWOT . Pozwoli ona zidentyfikować wyzwania i możliwości rozwojowe. Na tej podstawie określona zostanie strategia i jej cele, a także uzgodnione zostaną priorytety w zakresie rozwoju. LGD w tym procesie wspierana będzie poprzez zasoby partnerów oraz ekspertów. Rezultatem tych działań będzie LSR, z prawidłowo zdefiniowanym obszarem, zintegrowana oraz uwzględniająca problemy lokalnych interesariuszy.


Proces planowania i inicjowania rozwoju LSR zostanie rozpoczęty od utworzenia 4 zespołów roboczych:  I – Diagnoza obszaru, analiza SWOT,  II - Zdefiniowanie problemów, opracowanie celów, wskaźników, kryteriów, III - Plan komunikacji, opis procedur ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR, IV - Opracowanie materiału w formie dokumentu LSR wraz z wymaganymi załącznikami. W trakcie postępu prac nad LSR, zespoły te będą zaangażowane w koordynację niezbędnych badań, planowanie i kierowanie procesem angażowania społeczności oraz tworzeniem i zabezpieczaniem niezbędnych zasobów ludzkich i innych. Zespoły będą początkowo składały się z co najmniej 3  kluczowych partnerów, i będą się stopniowo rozwijać oraz poszerzać, np. w wyniku przeprowadzenia analizy lokalnych interesariuszy. Osoby zaangażowane w pracę zespołów będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia w zakresie technik badawczych, rozwoju terytorialnego i organizacji, będą również wspierane przez wolontariuszy oraz wykwalifikowanych ekspertów zewnętrznych, szczególnie przydatnych ze względu na swój obiektywizm.

Jednym z pierwszych zadań grupy roboczej będzie przeprowadzenie wstępnej analizy danych i innych źródeł informacji w celu przygotowania charakterystyki obszaru i LSR. Na tym etapie, grupa korzystać będzie głównie ze źródeł wtórnych, analizując te z nich, które są istotne i cenne oraz będzie starała się jak najlepiej wykorzystać istniejące informacje, niż powtarzać lub przeprowadzać nowe badania. Tym sposobem zespół będzie brał  pod uwagę inne inicjatywy, plany i strategie dotyczące obszaru, zarówno jako potencjalne źródło informacji, jak i w zakresie zapewniania komplementarności.


Przydatne będzie również przygotowanie logicznie ustrukturyzowanego formularza potrzebnych informacji, który pozwoli na zidentyfikowanie ewentualnych luk, które trzeba wypełnić. Stanowić on będzie podstawę do określenia, jakie dalsze informacje należy zebrać do zakończenia wstępnej analizy. Taki formularz zawierał będzie części dotyczące obszaru, jego geografii i środowiska, efektywności zasobów, dziedzictwa, zmian klimatycznych, transportu, infrastruktury, populacji, włączenia społecznego i ubóstwa, gospodarki i rynku pracy, zarządzania i administracji. Jest to baza, na której grupa robocza oprze swoje analizy i rozpocznie wstępne rozważania na temat priorytetów w zakresie LSR. Będzie to ważny krok oferujący podstawę do rozpoczęcia konsultacji społecznych. Takie planowanie i strukturyzowanie będzie szczególnie istotne, kiedy pracuje się z małym zespołem, gdyż wtedy efektywne wykorzystanie ograniczonych i cennych zasobów jest absolutnym priorytetem.
Ważnym elementem prac Zespołów Roboczych będzie przeprowadzenie Analizy interesariuszy. Analiza ta ustrukturyzuje interesariuszy istotnych w procesie przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zapewnieni ich efektywny i szeroki udział w rozwijaniu LSR, ale jednocześnie przyczynia się do tworzenia istotnego i zdolnego do działania partnerstwa. Działanie to oznacza analizowanie ludzi, organizacji i instytucji, które miały bądź mogą mieć istotny wpływ na rozwój regionu i wykazują najważniejsze umiejętności do bycia aktualnym lub potencjalnym partnerem. Analiza interesariuszy zostanie prowadzona w podziale na sektor publiczny, prywatny, obszar, temat i typ działania. Analiza będzie dotyczyć kompetencji ludzi,  organizacji, ich interesów, potencjału, zasobów, a także projektów, w których chcieliby brać udział lub je realizować. Rezultaty analizy pomogą w  wykazaniu znaczenia partnerstwa dla regionu i dowiodą zaangażowania społeczności w LSR.

Konsultacje
będą prowadzone na każdym etapie przygotowania LSR, począwszy od zbierania informacji, analizę SWOT poprzez ustalanie priorytetów, określanie celów i podstawowej logiki interwencji, po planowanie wdrażania, zabezpieczania środków na wsparcie i uzgodnień w zakresie ostatecznego złożenia propozycji.

Poszerzanie zaangażowania
Liczne uczestnictwo członków społeczności będzie priorytetem we wzmacnianiu trafności, adekwatności, odpowiedzialności i efektywności wdrażania LGD, LSR i oczekiwanych wyników. LGD będzie miała za zadanie motywować i umożliwiać prawdziwy udział – samo informowanie lokalnych mieszkańców, że mogą brać udział w rozwijaniu obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”.
Proces planowania potrzebnego zaangażowania będzie tak otwarty, jak to tylko będzie możliwe i nie będzie wykluczał żadnych grup społecznych, np. młodzieży i osób starszych, którzy mogą mieć problem z podróżowaniem, osób z ograniczeniem czasowym, młodych rodziców, itp.
Efektywny i dobrze zaplanowany partycypacyjny proces przygotowywania LSR  znacząco przyczyni się do rozwoju reprezentatywnej, dobrze poinformowanej i wiarygodnej LGD, która będzie zdolna do zarządzania i wdrażania LSR. Wpłyną na to grupy robocze LSR, grupy kluczowych lokalnych informatorów, spotkania konsultacyjne. Metody, które zostaną zastosowane podczas procesu partycypacyjnego będą różnorodne, po to aby zachęcić do udziału jak najliczniejszą grupę mieszkańców.


Analiza SWOT
obszary, które będą poddane analizie zostaną omówione podczas zorganizowanych na obszarze każdej gminy Kawiarenek Obywatelskich. Dyskusja podczas tych spotkań pozwoli na określenie kierunku, w którym będą posuwały się nasze prace. Technika ta służy poznaniu się uczestników i wymianie opinii, a także może pomóc odnaleźć wspólne doświadczenia i zainspirować uczestników do działania.
Liczba spotkań – 7
Termin realizacji sierpień/początek września
Tematyka spotkań:
- wybór obszarów, które będą objęte analizą SWOT (3 spotkania)
- przeprowadzenie analizy SWOT (4 spotkania)


Równolegle z rozpoczęciem prac nad określeniem obszarów, które będą poddane analizie SWOT, na naszej stronie internetowej (www.roztoczetomaszowskie.pl) zamieścimy ankietę online.


Ankieta pozwoli na stosunkowo szybkie i mało kosztowne zebranie opinii internautów -mieszkańców danej okolicy. W przypadku obszaru LGD  zależy nam na jak największym zaangażowaniu wszystkich grup wiekowych. Z tej metody korzystać będą głównie młodzi ludzie (do 30 roku życia), którzy najczęściej korzystają z internetu. Osoby, które uzyskają dostęp do ankiety (czyli adres strony, na której się ona znajduje), będą mogli wypełnić ją i automatycznie przesłać na platformę, która umożliwi nam zebranie danych i późniejsze ich opracowanie. Informacja o badaniach zostanie zamieszczona na stronie internetowej,
W ramach szerokiego włączenia różnych grup społecznych w prace nad kształtem naszej strategii zamierzamy zaangażować najmłodsze grupy mieszkańców. Przeprowadzimy konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży podczas dożynek gminnych. Zadaniem w ramach konkursu będzie namalowanie wyobrażenia swojej miejscowości w przyszłości (za 5 lat). Będzie to obrazować jakie są potrzeby dzieci ich oczekiwania, a także wskaże nam braki w zagospodarowaniu terenu.
Liczba konkursów – 6
Miejsca realizacji – Gmina Tomaszów Lubelski- Majdan Górny, Gmina Krynice, Gmina Tarnawatka, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Susiec, Gmina Bełżec.
Termin realizacji – 23 - 30 sierpnia 2015 r.
Temat: „Moja miejscowość za 5 lat – moje marzenia“

Kolejnym elementem, metodą, która zostanie wykorzystana to „Spacer badawczy“ – rajdy rowerowe trasami wyznaczonymi przez mieszkańców danych gmin - chcemy zobaczyć te trasy i zebrać opinie na temat stanu tras, infrastruktury tam znajdującej się, braków, które są zauważalne. Dodatkowo chcemy przeanalizować możliwości powstania małych firm w otoczeniu tych tras.
Turystyka rowerowa na terenie Roztocza z roku na rok wzrasta, aby była atrakcyjna musimy znać bariery i problemy, które można napotkać na drogach, którymi przemieszczają się turyści i znaleźć adekwatne sposoby na ich minimalizację.
Liczba rajdów: 6
Tematyka: Diagnoza i analiza stanu ścieżek, tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze LGD „Roztocze Tomaszowskie“.
Miejsca realizacji – Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Krynice, Gmina Tarnawatka, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Susiec, Gmina Bełżec
Termin realizacji: wrzesień
W proces konsultacji chcemy włączyć również przedsiębiorców – zamierzamy przeprowadzić z nimi wywiady indywidualne, które pozwolą na zdobycie głębszej wiedzy na temat poglądów, postaw i motywacji tej grupy. Podczas wywiadów przeprowadzona będzie ankieta, która określi zarówno problemy przedsiębiorcy, bariery, które napotyka podczas aplikowania o środki jak i wskaże jakie są plany danego przedsiębiorcy na przyszłość, w tym związane z możliwościami jakie daje PROW.
Liczba wywiadów: 15
Miejsca realizacji: Biuro Stowarzyszenia, siedziby firm.
Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2015 r.

Po zebraniu i przeprowadzeniu danych z diagnozy oraz po przeprowadzeniu analizy SWOT przez Grupy w odniesieniu do tematu, obszaru i sektora (czynniki będące tradycyjnie mocnymi i słabymi stronami będą uznawane za czynniki wewnętrzne, tj. rzeczy, na które LGD będzie mogła oddziaływać, podczas, gdy szanse i zagrożenia uznawane będą jako czynniki zewnętrzne, które LGD będzie mogła wykorzystać lub złagodzić ich wpływ). W każdej gminie zostanie przeprowadzone spotkanie dotyczące określenia celów naszej strategii. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele różnych grup społecznych (przedsiębiorcy, pracownicy samorządowi, przedstawiciele ngo, pracownicy GOPS, MOPS, osoby bezrobotne, rolnicy, każdy będzie miał dostęp do wyników przeprowadzonej diagnozy oraz do przeprowadzonej analizy SWOT, każdy będzie miał możliwość zgłoszenia swoich propozycji, uwag.  Rozważając kwestię realności celów, będą brane pod uwagę dostępne zasoby i ich dopasowanie do programu. Określone cele zostaną uporządkowane według stopnia, w jakim przyczyniają się do sprostania zidentyfikowanym wcześniej podstawowym potrzebom i możliwościom, a ich udział w budżecie będzie odzwierciedlać te priorytety.
W wyniku tych działań LGD stworzy ogólny obraz najważniejszych problemów lub potrzeb, związanych z nimi celów, ich priorytetów i możliwych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania.
Termin spotkań: wrzesień/październik 2015
Liczba spotkań: 7
Miejsca spotkań: Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Krynice, Gmina Tarnawatka, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Susiec, Gmina Bełżec, Miasto Tomaszów Lubelski.

Przez cały okres prac nad strategią będzie działał Punkt konsultacyjny, biuro stowarzyszenia, w którym mieszkańcy będą mogLI zapoznać się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie związane z opracowywaną strategią, jej zakresem, trybem realizacji czy wypełnić ankietę.

Zakończenie procesu, łączenie poszczególnych elementów
Kiedy procesy partycypacyjne i poszczególne etapy badań i analiz zostaną zakończone, wszystkie zebrane elementy i uzyskane na drodze procesu spotkań i negocjacji konsensusu co do najważniejszych założeń, celów i priorytetów LSR wraz z proponowanym podziałem środków w budżecie oraz ostatecznym składem i strukturą partnerstwa, LGD przełoży na jedną zaakceptowaną LSR.
W trakcie wszystkich działań LGD będzie zwracać uwagę na kwestie techniczne procesu przygotowania LSR w ostatecznej formie, która zostanie przekazana we wniosku o wsparcie LEADER, a także w trakcie przygotowywania planu operacyjnego, który będzie realizowany.

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE PDF Drukuj Email
LEADER 2014-2020
czwartek, 06 sierpnia 2015 11:11

 
Lokalna Strategia Rozwoju „Roztocze Tomaszowskie” na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
LEADER 2014-2020
piątek, 17 lipca 2015 12:02

W dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się Zebranie Zarządu LGD „Roztocze Tomaszowskie” w sprawie powołania zespołów roboczych ds. opracowania LSR na lata 2014-2020. Podczas zebrania poruczono następujące zagadnienia: diagnozę obszaru, analizę SWOT; zdefiniowanie problemów, opracowanie celów, wskaźników, kryteriów; plan komunikacji, opis procedur ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR, opracowanie materiału w formie dokumentu LSR wraz z wymaganymi załącznikami biorąc pod uwagę aktualne wytyczne i obowiązujące przepisy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'