Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj16
Wczoraj29
W tym tygodniu208
W tym miesiącu787
Łącznie190975
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 11/2018/G PDF Drukuj Email
wtorek, 18 września 2018 18:03

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2018/G w zakresie:

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

” Zagospodarowanie terenu  LGD”

1.    – limit środków:  282 500,00 zł


Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1. Rozwój społeczności lokalnej LGD
Cel szczegółowy 1.3. Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD
Przedsięwzięcie 1.3. Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej na terenie LGD

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 3 października 2018 roku do 16 października 2018 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski
w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

3. Tryb składania wniosków:

• Wniosek wypełniany jest przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej LGD i przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 16 października 2018 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 16 października 2018 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych:
• wysokość kwoty pomocy -  nie niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł,
• intensywność pomocy –  100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Realizacja operacji pozwoli na sprawne osiąganie wskaźników

do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki

TAK

2

6

NIE

0

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok ¹

TAK

2

NIE

0

operacja jest uzasadniona ekonomicznie²

TAK

2

NIE

0

2.

Realizacja operacji sprzyja osiągnięciu celu szczegółowego

operacja zakłada integrację środowiska lokalnego ³

TAK

2

10

NIE

0

operacja przyczynia się do rozwoju turystyki

TAK

2

NIE

0

operacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionu

TAK

2

NIE

0

operacja sprzyjać będzie zachowaniu dziedzictwa kulturowego

TAK

2

NIE

0

wpływa na podwyższenie wiedzy i/lub umiejętności mieszkańców obszaru LGD

TAK

2

NIE

0

3.

Operacja spełnia warunki i kryteria PROW

operacja będzie innowacyjna ⁵

TAK

2

4

NIE

0

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ⁶

TAK

2

 

NIE

0

4.

Przygotowanie wnioskodawcy

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD przed złożeniem wniosku ⁷

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze lub telefonicznego lub e-mailowego ⁸

TAK

2

NIE

0

5.

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 ⁹

TAK

3

3

NIE

0

6.

Promocja projektu

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji operacji umieści tablicę z nazwą LGD Roztocze Tomaszowskie ¹⁰

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca oświadczył, że informację o realizowanym projekcie za pośrednictwem LGD „Roztocze Tomaszowskie” zamieści na stronach internetowych lub w prasie lokalnej

TAK

2

NIE

0

7.

Operacja przyniesie efekty dla społeczności lokalnej

poprawi jakość przestrzeni publicznej i wpłynie pozytywnie na estetykę

TAK

2

6

NIE

0

poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku

TAK

2

NIE

0

przyczyni się do promocji obszaru LGD

TAK

2

NIE

0

8.

Lokalizacja operacji

miejscowość, w której realizowana jest operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej zamieszkuje do 5 000 mieszkańców

TAK

2

2

NIE

0

9.

Główna siedziba wnioskodawcy

Zamieszkiwanie, posiadanie głównej siedziby na obszarze objętym LSR „Roztocze Tomaszowskie”

TAK

5

5

 

 

 

NIE

0

10.

W operacji założono wkład własny beneficjenta:

5%

2

6

10%

4

Powyżej 10%

6

Maksymalna ilość punktów

50

Minimalna wymagana ilość punktów

28

Objaśnienia:

¹ Czas realizacji operacji rozumiany od dnia podpisania umowy z ZW do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną mniej niż 365 dni.
² Ceny zakładane we wniosku nie odbiegają od średnich cen rynkowych ( weryfikacja na podstawie rozeznania cenowego).
³ Operacja zakłada  integrację środowiska lokalnego.
⁴ Operacja wpłynie pozytywnie na pobudzenie ruchu turystycznego, promocję walorów turystycznych, rozwój bazy turystycznej lub stworzenie miejsc noclegowych.
⁵ Innowacyjność rozumiana zgodnie z zapisami w LSR
⁶ Grupa defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy rozumiana jako ( bezrobotny w wieku 19-34 oraz 55+, młodzież do 34 roku życia, osoby w wieku 55+, seniorzy 60+)
⁷ Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie list obecności na szkoleniach.
⁸ Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie rejestru udzielonego doradztwa.
⁹ Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie danych archiwalnych przechowywanych w Biurze LGD.
¹⁰ Tablica o treści „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”” wraz z logotypem LGD ( w przypadku projektów inwestycyjnych). Informacja/baner/nadruk o treści „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” wraz z logotypem LGD.

W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów według lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina wpływu wniosku.

7. Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz wymaganych załączników zawiera wzór formularza wniosku.
Do wniosku należy również załączyć:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków PROW w zakresie: posiadania doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym lub zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji lub wykonywania działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
- wersje elektroniczne: wniosku, streszczenia projektu oraz załącznika nr VI. B.1.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „Dokumenty do pobrania” , podzakładka  „Dokumenty LGD 2014-2020”.
Generator wniosków udostępniono w zakładce „Generator wniosków”.
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność oraz formularz umowy udostępniono w zakładce:  „Formularze wniosków”.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:


W ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia – pobierz

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 

 

 

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'