Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj46
W tym tygodniu252
W tym miesiącu1218
Łącznie205751
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków grantowych nr 1/2020/G PDF Drukuj Email
piątek, 07 lutego 2020 19:25

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków grantowych nr 1/2020/G w zakresie:
- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,                                                                                                              
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania dziedzictwa lokalnego; promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
” Miejsca edukacyjno – rekreacyjne wraz z infrastrukturą”
1.    – limit środków:  30 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 1, 5, 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego
Cel szczegółowy 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych
Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych

2. Termin i miejsce składania wniosków:
od 24 lutego 2020 roku do 9 marca 2020 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski w godzinach od 8:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku


3. Tryb składania wniosków:
• Wniosek wypełniany jest przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej LGD i przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 9 marca 2020 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 9 marca 2020 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).
4. Forma wsparcia:
Pomoc ma formę wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych:
• wysokość kwoty pomocy -  nie niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 30 000,00 zł,
• intensywność pomocy –  100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (wyprzedzające finansowanie).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

 


Objaśnienia:
¹ Czas realizacji operacji rozumiany od dnia podpisania umowy z ZW do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną mniej niż 365 dni.
² Ceny zakładane we wniosku nie odbiegają od średnich cen rynkowych ( weryfikacja na podstawie rozeznania cenowego).
³ Operacja zakłada  integrację środowiska lokalnego.
⁴ Operacja wpłynie pozytywnie na pobudzenie ruchu turystycznego, promocję walorów turystycznych, rozwój bazy turystycznej lub stworzenie miejsc noclegowych.
⁵ Innowacyjność rozumiana zgodnie z zapisami w LSR
⁶ Grupa defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy rozumiana jako ( bezrobotny w wieku 19-34 oraz 55+, młodzież do 34 roku życia, osoby w wieku 55+, seniorzy 60+)
⁷ Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie list obecności na szkoleniach.
⁸ Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie rejestru udzielonego doradztwa.
⁹ Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie danych archiwalnych przechowywanych w Biurze LGD.
¹⁰ Tablica o treści „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”” wraz z logotypem LGD ( w przypadku projektów inwestycyjnych). Informacja/baner/nadruk o treści „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” wraz z logotypem LGD.

W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów według lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina wpływu wniosku.

7. Informacja o wymaganych dokumentach:
Wykaz wymaganych załączników zawiera wzór formularza wniosku.
Do wniosku należy również załączyć:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków PROW w zakresie: posiadania doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym lub zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji lub wykonywania działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
- wersje elektroniczne: wniosku, streszczenia projektu oraz załącznika nr VI. B.1.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „Dokumenty do pobrania” , podzakładka  „Dokumenty LGD 2014-2020”.
Generator wniosków udostępniono w zakładce „Generator wniosków”.
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność oraz formularz umowy udostępniono w zakładce:  „Formularze wniosków”.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
W ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia – pobierz
Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'