2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Drukuj
sobota, 26 listopada 2016 17:01

PLANOWANY od 27.12.2016 do 11.01.2017
Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie został określony.
Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej:

a) wersję elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/

b) wersję papierową (w 2 egzemplarzach) należy wydrukować z systemu SOWA, opatrzyć podpisem/podpisami Lidera/Partnerów uprawionych do złożenia wniosku i dostarczyć:
•    osobiście lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15) lub
•    pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa powyżej w pkt b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej:

a) wersję elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/

b) wersję papierową (w 2 egzemplarzach) należy wydrukować z systemu SOWA, opatrzyć podpisem/podpisami Lidera/Partnerów uprawionych do złożenia wniosku i dostarczyć:
•    osobiście lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)
lub
•    pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa powyżej w pkt b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:
•    administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
•    stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
•    samorząd gospodarczy i zawodowy,
•    partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
•    uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
•    jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne, merytoryczne zgodne z punktami 6.2, 6.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16.
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 28 400 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
28 400 000,00 PLN

Źródło i więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl