Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj50
Wczoraj59
W tym tygodniu466
W tym miesiącu1338
Łącznie183855
Rozeznanie cenowe dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” PDF Drukuj Email
środa, 29 kwietnia 2015 12:42

Rozeznanie cenowe dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania cenowego na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”

ul. Lwowska 32/104

22-600 Tomaszów Lubelski

II. Opis przedmiotu rozeznania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” obejmującej obszar 7 gmin (Gmina Miejska Tomaszów Lubelski, Gmina Wiejska Tomaszów Lubelski, Bełżec, Lubycza Królewska, Susiec, Krynice i Tarnawatka) zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz Kryteriami wyboru LGD.

III.  Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Elementy prac nad LSR obejmować będą co najmniej:

a) Opracowanie ankiety diagnozującej lokalne potrzeby i potencjał w wersji papierowej oraz interaktywnej na stronę www

b) Przeprowadzenie badania ankietowego na próbie minimum 300 osób oraz opracowanie podsumowania i wniosków z badań do wykorzystania w lokalnej strategii rozwoju

c) Przeprowadzenie w każdej gminie wchodzącej w skład LGD co najmniej jednych konsultacji społecznych i sporządzenie wniosków do wykorzystania w lokalnej strategii rozwoju

d) Opracowanie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem

e) Opracowanie strategii komunikacyjnej między LGD a społecznością lokalną.

f) Zebranie i wykorzystanie w strategii informacji statystycznych i informacji wyjściowych do opracowania celów i wskaźników realizacji LSR oraz innych danych określonych w obowiązujących wytycznych.

g) Opracowywanie regulaminów i dokumentów proceduralnych LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami i we współpracy z organami LGD – konsultacje proponowanych przez wykonawcę treści z LGD osobiście – podczas minimum 10 spotkań konsultacyjnych z zespołem zaangażowanym w tworzenie LSR.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawierać będzie przynajmniej następujące elementy:

a) określenie obszaru i ludności objętych strategią;

b) analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;

c) opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI;

d) opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;

e) plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;

f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;

g) plan finansowy strategii;

IV. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, ul. Lwowska 32/104, 22-600 Tomaszów Lubelski lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15.05.2015 r. do godz. 15:30.

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

V. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie uzgodnionym między Zamawiającym i Wykonawcą.

VI. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

VII. Warunki wymagane od wykonawców

– akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń

– posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.

– sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego rozeznania cenowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu cenowym.

2. W przypadku wpłynięcia do Biura ofert o tych samych kwotach, decydować będzie data wpłynięcia oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę z najniższą ceną brutto.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Niniejsze  rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” do żadnego określonego działania.

6. Niniejsze  rozeznanie cenowe nie zobowiązuje  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

7. Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.


 

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'