LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZTOCZE TOMASZOWSKIE" Drukuj
wtorek, 20 października 2009 13:22

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim:

 

- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich

czynny udział w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

- promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,

- dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin leżących na obszarze działania Stowarzyszenia,

- wspieranie przedsiębiorczości, ochrona zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego,

- profilaktyka zdrowotna mieszkańców,

- rozwój informatyzacji wsi,

- poprawa warunków bytowych mieszkańców,

- poprawa infrastruktury transportowo-kolejowej,

- rozwój edukacji społeczeństwa i dostosowanie do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego,

- współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

- rozwój ekologii, turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.