Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 10/2017/G PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 20:32


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2017/G w zakresie:
-budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, -promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
”Realizacja działań sprzyjających rozwojowi turystyki poza sezonem letnim”
– limit środków:  220 500,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 4. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD
Cel szczegółowy 4.2. Rozwój i promocja oferty turystycznej poza sezonem letnim
Przedsięwzięcie 4.2. Rozwój turystyki poza sezonem letnim
2. Termin i miejsce składania wniosków:
od 15 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski w godzinach od 8:00 do 15:00

3. Tryb składania wniosków:
• Wniosek wypełniany jest przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej LGD i przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 31 maja 2017 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).
4. Forma wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych:
• wysokość kwoty pomocy -  nie niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł,
• intensywność pomocy –  100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Realizacja operacji pozwoli na sprawne osiąganie wskaźników

do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki

TAK

2

6

NIE

0

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok ¹

TAK

2

NIE

0

operacja jest uzasadniona ekonomicznie²

TAK

2

NIE

0

2.

Realizacja operacji sprzyja osiągnięciu celu szczegółowego

operacja zakłada integrację środowiska lokalnego ³

TAK

2

10

NIE

0

operacja przyczynia się do rozwoju turystyki

TAK

2

NIE

0

operacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionu

TAK

2

NIE

0

operacja sprzyjać będzie zachowaniu dziedzictwa kulturowego

TAK

2

NIE

0

wpływa na podwyższenie wiedzy i/lub umiejętności mieszkańców obszaru LGD

TAK

2

NIE

0

3.

Operacja spełnia warunki i kryteria PROW

operacja będzie innowacyjna ⁵

TAK

2

4

NIE

0

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ⁶

TAK

2

 

NIE

0

4.

Przygotowanie wnioskodawcy

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD przed złożeniem wniosku ⁷

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze lub telefonicznego lub e-mailowego ⁸

TAK

2

NIE

0

5.

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 ⁹

TAK

3

3

NIE

0

6.

Promocja projektu

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji operacji umieści tablicę z nazwą LGD Roztocze Tomaszowskie ¹⁰

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca oświadczył, że informację o realizowanym projekcie za pośrednictwem LGD „Roztocze Tomaszowskie” zamieści na stronach internetowych lub w prasie lokalnej

TAK

2

NIE

0

7.

Operacja przyniesie efekty dla społeczności lokalnej

poprawi jakość przestrzeni publicznej i wpłynie pozytywnie na estetykę

TAK

2

6

NIE

0

poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku

TAK

2

NIE

0

przyczyni się do promocji obszaru LGD

TAK

2

NIE

0

8.

Lokalizacja operacji

miejscowość, w której realizowana jest operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej zamieszkuje do 5 000 mieszkańców

TAK

2

2

NIE

0

9.

Główna siedziba wnioskodawcy

Zamieszkiwanie, posiadanie głównej siedziby na obszarze objętym LSR „Roztocze Tomaszowskie”

TAK

5

5

NIE

0

10.

W operacji założono wkład własny beneficjenta:

5%

2

6

10%

4

Powyżej 10%

6

Maksymalna ilość punktów

50

Minimalna wymagana ilość punktów

28

 

W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów według lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina wpływu wniosku.
7. Informacja o wymaganych dokumentach:
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zawiera wzór formularza wniosku.
8. Miejsce udostępnienia dokumentów:
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „Dokumenty do pobrania” , podzakładka  „Dokumenty LGD 2014-2020”.
Generator wniosków udostępniono w zakładce „Generator wniosków”.
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność oraz formularz umowy udostępniono w zakładce:  „Formularze wniosków”.
9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
W ramach zakresu określonego w pkt. 1 ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)
Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'