Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój PDF Drukuj Email
sobota, 26 listopada 2016 17:01

PLANOWANY od 27.12.2016 do 11.01.2017
Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie został określony.
Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej:

a) wersję elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/

b) wersję papierową (w 2 egzemplarzach) należy wydrukować z systemu SOWA, opatrzyć podpisem/podpisami Lidera/Partnerów uprawionych do złożenia wniosku i dostarczyć:
•    osobiście lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15) lub
•    pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa powyżej w pkt b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej:

a) wersję elektroniczną należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/

b) wersję papierową (w 2 egzemplarzach) należy wydrukować z systemu SOWA, opatrzyć podpisem/podpisami Lidera/Partnerów uprawionych do złożenia wniosku i dostarczyć:
•    osobiście lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)
lub
•    pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawa
(korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa powyżej w pkt b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:
•    administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
•    stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
•    samorząd gospodarczy i zawodowy,
•    partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
•    uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
•    jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne, merytoryczne zgodne z punktami 6.2, 6.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16.
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 28 400 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
28 400 000,00 PLN

Źródło i więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów 2017-2018 (składanie ofert do dnia 13.12.2016 r.) PDF Drukuj Email
piątek, 25 listopada 2016 16:00

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich powierzenia.
Realizacja zadania pt. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna)
(liczy się data wpływu do kancelarii)
Źródło i więcej informacji: https://uokik.gov.pl

 
Granty na wspieranie polityki młodzieżowej PDF Drukuj Email
czwartek, 24 listopada 2016 16:58

Organizacje pozarządowe i sieci działające w skali międzynarodowej na rzecz młodzieży mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich inicjatyw w ramach Akcji 3. programu Erasmus+.
O wsparcie mogą się ubiegać podmioty, które planują:
- działania na rzecz podniesienia świadomości zainteresowanych stron na temat unijnej polityki młodzieżowej, a w szczególności Strategii UE na rzecz Młodzieży;
- działania pobudzające zaangażowanie zainteresowanych stron i ich współpracę z władzami publicznymi, służącą realizacji polityki i reform dotyczących młodzieży, w tym zaleceń dla poszczególnych państw UE, formułowanych w ramach Europejskiego Okresu Oceny;
- działania zwiększające udział zainteresowanych stron w działaniach w obszarze młodzieży;
- działania na rzecz zwiększenia zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki młodzieżowej i programu Erasmus+ oraz dobrych praktyk wśród ich członków i w szerszym zakresie.
Wnioski składać mogą europejskie organizacje pozarządowe (z oddziałami w co najmniej 12 krajach) oraz europejskie sieci współpracy (skupiające organizacje z co najmniej 12 krajów).
Dokumenty należy nadsyłać do 29 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje (w jęz. polskim) w ogłoszeniu Komisji Europejskiej.
Źródło: http://www.eurodesk.pl

 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 listopada 2016 16:57

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”. Nabór ofert trwa do 28 listopada 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Źródło: https://men.gov.pl/

 

 
Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 18 listopada 2016 15:56

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.–200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.
Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014–2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.
W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:
·         popularyzację zdrowego trybu życia,
·         rozwój wolontariatu osób starszych,
·         popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
·         na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:
·         wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;
·         usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
·         zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
·         poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
·         wprowadzenia kryteriów strategicznych;
·         zmiany wzoru oferty i karty oceny;
·         rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
·         zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
·         rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
·         usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Źródło i więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'