Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
środa, 17 sierpnia 2016 17:06

Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań”.

Nabór ofert trwa do 2 września 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://bezpieczenstwo-formularz.men.gov.pl/
Źródło i więcej informacji: https://men.gov.pl/

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
środa, 17 sierpnia 2016 16:04

Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Nabór ofert trwa do 2 września 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://bezpieczenstwo-formularz.men.gov.pl/

Źródło i więcej informacji: https://men.gov.pl

 
Konkurs Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD "Roztocze Tomaszowskie" w latach 2015 - 2016 PDF Drukuj Email
piątek, 12 sierpnia 2016 18:28

- Regulamin

- Zgłoszenie

 
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój PDF Drukuj Email
środa, 10 sierpnia 2016 17:02


PLANOWANY od 01.09.2016 do 30.09.2016


Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/16 na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wyrobów budowlanych, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 września do 30 września 2016 r. od czwartku do piątku. W dniach od 1 września do 29 września w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 30 września tylko do godz. 16:00.
Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wniosku o charakterze wdrożeniowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
•    w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku,
albo
•    w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.
Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:
•    osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
•    przesyłką kurierską,
•    pocztą
albo
•    w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•    organizacje pozarządowe,
•    partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
•    przedsiębiorcy,
•    inspektoraty nadzoru budowlanego,
•    urzędy wojewódzkie,
•    szkoły wyższe,
•    jednostki naukowe,
•    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
•    stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
100 %
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
2 137 500 zł.

Źródło i więcej informacji: https://www.power.gov.pl

 
2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój PDF Drukuj Email
sobota, 06 sierpnia 2016 19:13

Termin rozstrzygnięcia konkursu
I kwartał 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

1.    w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl)

oraz

2.    w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:
-   papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą
albo
-   elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'