Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 2/2023/G PDF Drukuj Email
czwartek, 09 marca 2023 16:02

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023/G w zakresie:

- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, - zachowania dziedzictwa lokalnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania dziedzictwa lokalnego.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
” Rozwój społeczności lokalnej LGD poprzez działania kulturalne”
1.    – limit środków: 35 000,00 euro, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi  140 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 1. Rozwój społeczności lokalnej LGD
Cel szczegółowy 1.1. Poprawa jakości kapitału społecznego mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 1.1. Podniesienie poziomu współpracy lokalnej na rzecz rozwoju i kultywowania lokalnych tradycji

2. Termin i miejsce składania wniosków:
od 23 marca 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski w godzinach od 8:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

3. Tryb składania wniosków:
• Wniosek wypełniany jest przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej LGD i przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2023 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).

4. Forma wsparcia:
Pomoc ma formę zaliczki:
• wysokość kwoty pomocy -  nie niższa niż 5 000,00 zł, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi   1 250 euro oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi  12 500 euro
• intensywność pomocy –  100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Realizacja operacji pozwoli na sprawne osiąganie wskaźników

do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki

TAK

2

6

NIE

0

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok ¹

TAK

2

NIE

0

operacja jest uzasadniona ekonomicznie²

TAK

2

NIE

0

2.

Realizacja operacji sprzyja osiągnięciu celu szczegółowego

operacja zakłada integrację środowiska lokalnego ³

TAK

2

10

NIE

0

operacja przyczynia się do rozwoju turystyki

TAK

2

NIE

0

operacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionu

TAK

2

NIE

0

operacja sprzyjać będzie zachowaniu dziedzictwa kulturowego

TAK

2

NIE

0

wpływa na podwyższenie wiedzy i/lub umiejętności mieszkańców obszaru LGD

TAK

2

NIE

0

3.

Operacja spełnia warunki i kryteria PROW

operacja będzie innowacyjna ⁵

TAK

2

4

NIE

0

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ⁶

TAK

2

 

NIE

0

4.

Przygotowanie wnioskodawcy

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD przed złożeniem wniosku ⁷

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze lub telefonicznego lub e-mailowego ⁸

TAK

2

NIE

0

5.

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 ⁹

TAK

3

3

NIE

0

6.

Promocja projektu

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji operacji umieści tablicę z nazwą LGD Roztocze Tomaszowskie ¹⁰

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca oświadczył, że informację o realizowanym projekcie za pośrednictwem LGD „Roztocze Tomaszowskie” zamieści na stronach internetowych lub w prasie lokalnej

TAK

2

NIE

0

7.

Operacja przyniesie efekty dla społeczności lokalnej

poprawi jakość przestrzeni publicznej i wpłynie pozytywnie na estetykę

TAK

2

6

NIE

0

poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku

TAK

2

NIE

0

przyczyni się do promocji obszaru LGD

TAK

2

NIE

0

8.

Lokalizacja operacji

miejscowość, w której realizowana jest operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej zamieszkuje do 5 000 mieszkańców

TAK

2

2

NIE

0

9.

Główna siedziba wnioskodawcy

Zamieszkiwanie, posiadanie głównej siedziby na obszarze objętym LSR „Roztocze Tomaszowskie”

TAK

5

5

 

 

 

NIE

0

10.

W operacji założono wkład własny beneficjenta:

5%

2

6

10%

4

Powyżej 10%

6

Maksymalna ilość punktów

50

Minimalna wymagana ilość punktów

28

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 PDF Drukuj Email
czwartek, 09 marca 2023 16:01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
a. ”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 60 685,48  euro, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi  242 741,92 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 5 – Zmniejszenie poziomu bezrobocia na obszarze LGD
Cel szczegółowy 5.1. Tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD
Przedsięwzięcie 5.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

2. Termin i miejsce składania wniosków:
od 23 marca 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski w godzinach od 8:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

3. Tryb składania wniosków:
• Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2023 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Dokumenty należy złożyć w skoroszycie lub segregatorze.

4. Forma wsparcia:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii:
• wysokość kwoty pomocy: 100 000,00 zł, co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 25 000 EURO
• intensywność pomocy - 100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Realizacja operacji pozwoli na sprawne osiąganie wskaźników

do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki

TAK

2

8

NIE

0

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok ¹

TAK

2

NIE

0

operacja jest uzasadniona ekonomicznie

TAK

2

NIE

0

operacja będzie realizowana w jednym etapie

TAK

2

NIE

0

2.

Realizacja operacji sprzyja osiągnięciu celu szczegółowego

operacja zakłada podniesienie kompetencji pracowników ²

TAK

2

2

NIE

0

3.

Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie

Wnioskodawca zamieszkuje/posiada główną siedzibę na obszarze LGD od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ³

TAK

8

10

NIE

0

operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności lub integracji społecznej

TAK

2

NIE

0

4.

Operacja spełnia warunki i kryteria PROW

operacja będzie generowała nowe miejsca pracy ⁴

TAK

2

8

NIE

0

operacja będzie innowacyjna ⁵

TAK

2

NIE

0

operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

TAK

2

NIE

0

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ⁶

TAK

2

NIE

0

5.

Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy ⁷ o:

1

1

3

2

2

3 i więcej

3

6.

Przygotowanie wnioskodawcy

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD przed złożeniem wniosku lub korzystał z doradztwa w biurze lub telefonicznego ⁸

TAK

4

4

NIE

0

7.

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 9

TAK

1

1

NIE

0

8.

Promocja projektu

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji operacji umieści tablicę z nazwą LGD „Roztocze Tomaszowskie” 10

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca oświadczył, że informację o realizowanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Roztocze Tomaszowskie” projekcie zamieści na stronach internetowych lub w prasie lokalnej

TAK

2

NIE

0

9.

W operacji założono wkład własny beneficjenta większy od wymaganego (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych):

do 5%

2

6

Powyżej 5% do 10%

4

Powyżej 10%

6

Maksymalna ilość punktów

46

Minimalna wymagana ilość punktów

28

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 3/2022/G PDF Drukuj Email
niedziela, 16 stycznia 2022 21:55

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022/G w zakresie:
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 4/2022/G PDF Drukuj Email
niedziela, 16 stycznia 2022 21:27

Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 4/2022/G

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022/G w zakresie:
- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 PDF Drukuj Email
niedziela, 16 stycznia 2022 21:13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'