Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 PDF Drukuj Email
czwartek, 09 marca 2023 16:01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
a. ”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 60 685,48  euro, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi  242 741,92 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 5 – Zmniejszenie poziomu bezrobocia na obszarze LGD
Cel szczegółowy 5.1. Tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD
Przedsięwzięcie 5.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

2. Termin i miejsce składania wniosków:
od 23 marca 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski w godzinach od 8:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

3. Tryb składania wniosków:
• Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2023 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Dokumenty należy złożyć w skoroszycie lub segregatorze.

4. Forma wsparcia:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii:
• wysokość kwoty pomocy: 100 000,00 zł, co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 25 000 EURO
• intensywność pomocy - 100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Realizacja operacji pozwoli na sprawne osiąganie wskaźników

do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki

TAK

2

8

NIE

0

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok ¹

TAK

2

NIE

0

operacja jest uzasadniona ekonomicznie

TAK

2

NIE

0

operacja będzie realizowana w jednym etapie

TAK

2

NIE

0

2.

Realizacja operacji sprzyja osiągnięciu celu szczegółowego

operacja zakłada podniesienie kompetencji pracowników ²

TAK

2

2

NIE

0

3.

Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie

Wnioskodawca zamieszkuje/posiada główną siedzibę na obszarze LGD od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ³

TAK

8

10

NIE

0

operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności lub integracji społecznej

TAK

2

NIE

0

4.

Operacja spełnia warunki i kryteria PROW

operacja będzie generowała nowe miejsca pracy ⁴

TAK

2

8

NIE

0

operacja będzie innowacyjna ⁵

TAK

2

NIE

0

operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

TAK

2

NIE

0

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ⁶

TAK

2

NIE

0

5.

Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy ⁷ o:

1

1

3

2

2

3 i więcej

3

6.

Przygotowanie wnioskodawcy

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD przed złożeniem wniosku lub korzystał z doradztwa w biurze lub telefonicznego ⁸

TAK

4

4

NIE

0

7.

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 9

TAK

1

1

NIE

0

8.

Promocja projektu

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji operacji umieści tablicę z nazwą LGD „Roztocze Tomaszowskie” 10

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca oświadczył, że informację o realizowanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Roztocze Tomaszowskie” projekcie zamieści na stronach internetowych lub w prasie lokalnej

TAK

2

NIE

0

9.

W operacji założono wkład własny beneficjenta większy od wymaganego (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych):

do 5%

2

6

Powyżej 5% do 10%

4

Powyżej 10%

6

Maksymalna ilość punktów

46

Minimalna wymagana ilość punktów

28

 

 

Objaśnienia:
1 Czas realizacji operacji rozumiany od dnia podpisania umowy z ZW do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną wynosi mniej niż 365 dni.
2 operacja zakłada podniesienie kompetencji pracowników.
3 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zaświadczeń z właściwych urzędów gmin/miast lub na podstawie informacji zawartych w CEiDG/ KRS.
4 Miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty.
5 Innowacyjność rozumiana zgodnie z zapisami w LSR
6 Grupa defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy rozumiana jako (bezrobotny w wieku 19-34 oraz 55+, młodzież do 34 roku życia, osoby w wieku 55+, osoby 60+)
7 Warunki otrzymania pomocy zakładają: stworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, jeśli kwota pomocy na realizację operacji przekracza 25 000 zł.

8 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie listy obecności na szkoleniu lub karty doradczej (z roku prowadzenia naboru).

9 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie danych archiwalnych przechowywanych w Biurze LGD
10 Tablica o treści: „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

b. W przypadku gdy dwie, lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

7. Informacja o wymaganych dokumentach:
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zawiera wzór formularza wniosku.

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:
LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „Dokumenty do pobrania” , podzakładka  „Dokumenty LGD 2014-2020”.
Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce:  „Formularze wniosków”.

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia – pobierz

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'