Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017 PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2016 16:55

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.–200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.
Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014–2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.
W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:
·         popularyzację zdrowego trybu życia,
·         rozwój wolontariatu osób starszych,
·         popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
·         na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:
·         wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;
·         usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
·         zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
·         poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
·         wprowadzenia kryteriów strategicznych;
·         zmiany wzoru oferty i karty oceny;
·         rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
·         zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
·         rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
·         usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Źródło i więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'