Małe projekty - ogłoszenie o III naborze PDF Drukuj Email
piątek, 10 grudnia 2010 10:20

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach konkursu nr 4.1/413.01.11 zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój nr 104 w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie od  3  do 31 stycznia 2011 roku.

 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. wyznaczanie i oznakowanie szlaków rowerowych, pieszych i konnych , narciarstwa biegowego

 2. budowa i prowadzenie turystycznego portalu internetowego Roztocza (elektronicznej bazy informacji turystycznej i kulturalnej)

 3. wydawnictwa promocyjne (foldery, pocztówki, mapy, przewodniki)

 4. organizacja transgranicznych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych (festiwali, plenerów malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych itp., organizacji imprez promujących roztoczańską kulturę , wielokulturowość i wyroby regionalne)

 5. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz wspieranie lokalnej twórczości ludowej

 6. inicjowanie powstawania, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług opartych na naturalnych surowcach występujących na terenie LGD

 7. organizacja szkoleń i warsztatów ekologicznych

 8. organizacja konkursów i imprez ekologicznych (np. sadzenie lasu, sprzątanie Roztocza, festiwale piosenki przyrodniczej)

 9. oznakowanie pomników przyrody i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, oznakowanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, organizowanie wycieczek przyrodniczych

 10. budowa małej infrastruktury turystycznej (punkty widokowe, miejsca biwakowe
  i wypoczynkowe)

 11. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek i innych miejsc charakterystycznych dla terenu LGD wraz z uporządkowaniem terenów wokół tych miejsc

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach „małych projektów”: Osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

 

Wysokość pomocy: Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden mały projekt.

 

Limit dostępnych środków: 200 000,00 zł


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” www.roztocze.vel.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „małe projekty” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” (Rozdz. 9 ) zamieszczonej na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pll.

 

Dokumenty dotyczące naboru wniosków na operacje z zakresu „małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju znajdują się w zakładce - Dokumenty do pobrania.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'