Odnowa i rozwój wsi - ogłoszenie o I naborze PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 listopada 2009 12:18

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza w ramach konkursu nr 4.1/413.02.09 do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój nr 104. w godzinach od 8.00 do 14.30 w terminie od 1 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2009 r. z wyłączeniem dnia 24 grudnia 2009 r.


Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

  1. budowa, przebudowa, remont obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe (np. świetlice)

  2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

  3. budowa lub remont infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych
    i społeczno – kulturalnych

  4. zakup obiektów charakterystycznych dla budownictwa regionalnego z przeznaczeniem na cele publiczne

  5. odnawianie, konserwacja lokalnych pomników historycznych i budynków - zabytków

  6. kultywowanie tradycji lokalnych i tradycyjnych zawodów

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach Odnowy wsi: Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.

 

Wysokość pomocy: Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Limit dostępnych środków: 450 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” www.roztocze.vel.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” (Rozdz. 9.3.2. ) zamieszczonej na stronie internetowej www.roztocze.vel.pl.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

 

Dokumenty do pobrania dotyczące naboru wniosków na operacje z zakresu „Odnowy wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju znajdują się w zakładce - Dokumenty do pobrania.

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'